Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  06.04.2015р. Висновок Ревізора за 2014р.


Висновок Ревізора  

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 року


У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Шульга К.О. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2014 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати за 2014 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.        

       Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

218 180

64 197

Основні засоби 

7

9

Довгострокові фінансові інвестиції 

57 036

57 033

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

77 790

737

Грошові кошти та їх еквіваленти 

11 701

-

Нерозподілений прибуток 

5

3

Власний капітал 

610

606

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

52 759

63 589

Чистий прибуток (збиток) 

3

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600 000

600 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

                                                                                              

На думку Ревізора у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Станом на 31 грудня 2014 р. статутний капітал Товариства становив 600 тис. грн. (шістсот тисячі) гривень. Він поділяється на 600 тис. штук (шістсот тисяч) акцій, кожна номінальною вартістю 1,00 грн. (одна) гривня. Всі акції Товариства прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

 

Резервний капітал формується згідно законодавства України з метою забезпечення покриття збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25 % статутного капіталу. Його формування проводилося, починаючи з 2010 року, шляхом щорічних відрахувань у розмірі 100 % відсотків прибутку Товариства.

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Фактів зловживань та перекручувань фінансових показників Товариства з боку керівництва Товариства не встановлено.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність
ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА» про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

 

 

Ревізор ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА»         _______________   /К.О. Шульга/

 

 

ProEmitent.INFO